Регламент Солонянської РДА
опубліковано 17 лютого 2020 року о 15:11

    ЗАТВЕРДЖЕНО

    Розпорядження голови

    райдержадміністрації

    19.04.2018  № Р-111/0/226-18                           

                                                                            


РЕГЛАМЕНТ

Солонянської районної державної адміністрації


Загальні положення


1.Регламент Солонянської районної державної адміністрації (далі - регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Солонянської районної державної  адміністрації (далі - райдержадміністрації).


2. Розгляд  у райдержадміністрації питань,  що належать до її компетенції,  а також  делегованих  Солонянською районною  радою  повноважень,   провадиться  головою райдержадміністрації,  першим  заступником,   заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату райдержадміністрації, управліннями, відділами  та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими  допоміжними  органами,  службами  і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.


3. Робота   райдержадміністрації,   її   апарату   та структурних   підрозділів  є  відкритою  і  гласною,  за  винятком розгляду питань,  які становлять державну таємницю або містять  конфіденційну інформацію, що є власністю держави.

        Райдержадміністрація  інформує  громадськість  про  свою     діяльність.

        Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

    

4. Розподіл  функціональних повноважень  між  першим заступником, заступником голови райдержадміністрації (далі заступником голови) та керівником апарату райдержадміністрації,   іншими посадовими особами райдержадміністрації здійснюється головою райдержадміністрації, зокрема, щодо  повноважень і функцій:                         

посадової особи;

управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації   (далі  - структурні   підрозділи   райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує   реалізацію   відповідно  до  чинного  законодавства України, державної політики;

порядку заміщення  голови  райдержадміністрації,  його першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації у разі їх відсутності.

         

5. Положення    про    структурні     підрозділи     райдержадміністрації  розробляються  керівниками  таких  підрозділів, погоджуються  із  заступниками  голови, керівником апарату  (відповідно  до  розподілу обов'язків),  а  також  з керівником відділу правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

          

                                              Планування роботи


 6. Робота   райдержадміністрації   проводиться   за перспективними  (річними),  поточними  (квартальними)  та  оперативними (місячними) планами, які затверджуються  головою райдержадміністрації.


7. Планування роботи райдержадміністрації  здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.


8. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату.

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з  урахуванням статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.


9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Прем'єр-міністра України, державних, регіональних та районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих   районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.


 

10.  Перспективне (річне) планування роботи райдержадміністрації:

     

10.1.   Перспективним (річним  планом  роботи ) райдержадміністрації є Програма соціально-економічного і культурного розвитку району та Перспективний план засідань колегії райдержадміністрації на рік.

     

10.2. Проект Програми соціально-економічного  та культурного розвитку району формується на підставі й у терміни, визначені відповідною постановою Кабінету Міністрів України, за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації. Відділ економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації здійснює координацію та узагальнює пропозиції щодо всіх галузей і сфер діяльності.

     

10.3 Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку району погоджений на засіданні колегії райдержадміністрації  надається до районної ради. Після розгляду та обговорення на засіданнях постійних комісій районної  ради згідно з процедурою, визначеною Регламентом районної ради, проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку району з внесеними змінами та доповненнями виноситься на розгляд і затвердження  сесії  районної ради.

      

10.4.   На виконання затвердженої Програми соціально-економічного та культурного розвитку району колегією райдержадміністрації розглядаються відповідні заходи, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.


10.5.  Фінансовою формою перспективного (річного) плану є бюджет району та районний бюджет. Проект бюджету готує фінансове управління райдержадміністрації, організовує обговорення на засіданнях постійних комісій районної ради та вносить необхідні зміни у ході обговорення.

Проект бюджету вноситься  на розгляд сесії районної ради та затверджується на її пленарному засіданні.

      

10.6.  Перспективний план засідань колегії райдержадміністрації на рік складається у грудні на наступний рік  головним спеціалістом   з питань організаційної роботи райдержадміністрації за пропозиціями заступників голови, керівника апарату (відповідно до розподілу функціональних повноважень) та затверджується головою райдержадміністрації (додаток 1).

Тематика й терміни розгляду питань на засіданнях колегії райдержадміністрації визначаються на підставі актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної  виконавчої влади вищого рівня, регіональних програм, показників проекту Програми соціально-економічного   та культурного розвитку району тощо.


       

11. Поточне (квартальне) планування роботи райдержадміністрації.

     

 11.1. Поточний (квартальний) план роботи райдержадміністрації розробляється на підставі пропозицій, узгоджених із заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату, які подаються структурними підрозділами райдержадміністрації та іншими службами району.

      

11.2.  Пропозиції   до квартального плану роботи райдержадміністрації подаються за тематичними розподілами і повинні включати:

           перелік актуальних питань, пов’язаних із реалізацією заходів соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем соціальної сфери, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, що потребують розгляду на засіданнях колегії, нарадах у голови  райдержадміністрації, його заступників та керівника апарату і вжиття додаткових заходів для їх вирішення.

перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких  розглядатиметься в порядку контролю;

перелік основних організаційно-масових заходів, проведення яких здійснюється райдержадміністрацією або за її участю.

        

11.3.  До поточного (квартального) плану роботи  райдержадміністрації в обов’язковому порядку включаються питання:

про підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації за квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік, згідно  з визначенням основних напрямків подальшої роботи;

про роботу структурних підрозділів райдержадміністрації  щодо виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації або із здійснення їх повноважень.

     

11.4.  Підготовка до розгляду на засіданні колегії райдержадміністрації діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.

     

11.5.  Обгрунтовані пропозиції до плану роботи райдержадміністрації після погодження з заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату,  структурні підрозділи райдержадміністрації подають  у друкованому вигляді (з обов’язковим наданням електронної  версії)  до  сектору організаційної роботи  та з питань управління персоналом райдержадміністрації, як правило, за місяць до закінчення поточного кварталу (додаток 2).

       

11.6. Головний спеціаліст з питань організаційної роботи райдержадміністрації здійснює координацію роботи, узагальнює надані структурними  підрозділами пропозиції, формує проект плану роботи райдержадміністрації (додаток 3).

       

11.7.  За тиждень до закінчення поточного кварталу головний спеціаліст з питань організаційної роботи райдержадміністрації подає проект плану роботи райдержадміністрації на розгляд керівникові  апарату райдержадміністрації, а після погодження ним – на затвердження голові райдержадміністрації.


12. Оперативне (місячне ) планування роботи райдержадміністрації.

 

12.1. Оперативні (місячні) плани роботи  райдержадміністрації розробляються з метою розвитку та конкретизації поточних (квартальних) планів роботи райдержадміністрації і мають форму календарного плану роботи райдержадміністрації.

      

12.2.  Календарний план роботи райдержадміністрації розробляється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації  та її апарату за погодженням із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату райдержадміністрації.

       

12.3._Погоджені пропозиції структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату  у друкованому вигляді (з обов’язковим наданням електронної версії) керівники структурних підрозділів  райдержадміністрації передають головному спеціалісту з питань організаційної роботи райдержадміністрації до 18 числа місяця, що передує місяцю, на який складається план).

      

12.4. Головний спеціаліст з питань організаційної роботи райдержадміністрації здійснює координацію, узагальнює надані пропозиції та формує проект календарного плану роботи на місяць (додаток 4).


12.5.  За два дні до закінчення поточного місяця  головний спеціаліст з питань організаційної роботи райдержадміністрації  подає проект календарного плану роботи на місяць на розгляд керівникові апарату райдержадміністрації, а після погодження ним – на затвердження головою райдержадміністрації.


13. У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи  або посадові особи, відповідальні  за здійснення запланованих заходів, а також терміни  їх здійснення.

14. Питання затвердженого плану роботи на квартал та календарного плану роботи на місяць є обов’язковими до виконання у зазначені терміни.

      

15. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану  роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації.

Виключення питань з плану роботи  на квартал та календарного плану роботи  райдержадміністрації здійснюється за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно  до розподілу функціональних повноважень).

      

16. Контроль за виконанням плану роботи на квартал та календарного плану роботи  на місяць здійснюється заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату райдержадміністрації.


17.Планування роботи 

у структурних підрозділах райдержадміністрації.

 

17.1 Робота структурних підрозділів райдержадміністрації проводиться, як правило,  за річними, квартальними та місячними планами, що затверджуються заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу  функціональних повноважень).

     

17.2  Плани роботи  структурних підрозділів райдержадміністрації (додаток 5) розробляється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту, завдань, визначених головою райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

         Порядок  планування  роботи структурних підрозділів апарату  райдержадміністрації встановлюється керівником апарату райдержадміністрації.

     

17.3 Відповідальними за складання планів роботи структурного підрозділу райдержадміністрації є працівники, які спеціально визначаються керівником цього підрозділу та, як правило, є відповідальними за організаційну діяльність підрозділу, про що у посадових інструкціях цих працівників робиться відповідний запис.

    

17.4 Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи     структурного підрозділу райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівника апарату райдержадміністрації.

     

17.5 Відповідальність за виконання планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації несе керівник відповідного структурного підрозділу.

    

17.6  Контроль за виконанням планів роботи  апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації здійснюють заступники голови  райдержадміністрації (відповідно  до розподілу функціональних повноважень), керівник апарату райдержадміністрації.


18. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 і 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації",  проводиться  її  апаратом  на  основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі, структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови райдержадміністрації  (відповідно  до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату.

 Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що  вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

 Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується  на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.


                         Організація роботи апарату райдержадміністрації


 19.  Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації;

здійснює опрацювання  проектів  розпоряджень; розробляє   за дорученням  голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;

матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення  діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку райдержадміністрації, організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдерж-адміністрації та дотримання правил охорони праці;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання  актів законодавства структурними  підрозділами,  апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації (за дорученням голови облдержадміністрації); вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням  доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації;

проводить за дорученням голови райдержадміністрації аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначеному законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

спільно зі структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами  центральних органів виконавчої влади аналізує соціально-економічне і суспільно-політичне становище на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

забезпечує висвітлення діяльності апарату райдержадміністрації;

   виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.


20.  Апарат  райдержадміністрації  у  процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів  виконавчої  влади, а також з виконавчими органами рад.


21. Організація  роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та  Положення  про   апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.


Кадрова робота


22. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на  комплексне  вирішення  питання  щодо  комплектування  районного  органу  виконавчої  влади  висококваліфікованими  і компетентними працівниками.


23.  Організація кадрової роботи у райдержадміністрації здійснюється  за  затвердженим  головою райдержадміністрації річним  планом,  який  передбачає  здійснення  заходів  з  добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.


 24. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації та у структурних підрозділах райдержадміністрації здійснює головний спеціаліст з питань управління персоналом, а у підрозділах, які мають штатну чисельність до п’яти осіб, виконання кадрової роботи за рішенням  їх керівників покладається на одного з працівників.

Кадрова робота  в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення  та  врахування  можливостей працівників,  найбільш повне застосування їх  здібностей,  розвиток  ініціативності,  створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

       

25. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється в установленому чинним  законодавством порядку.

           

26. На  посади,  передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з  таємними  документами,  можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.


27. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.


28. Райдержадміністрація   розглядає   і   вносить   в  установленому  порядку  пропозиції  щодо  нагородження  державними нагородами,  нагородами Кабінету  Міністрів  України  та  заохочує працівників    апарату    і   структурних   підрозділів   райдержадміністрації,  підприємств,  установ   та   організацій,   що належать до сфери її управління.


29. На кожного працівника, прийнятого на роботу до райдержадміністрації,  оформляється особова справа.

30. Відповідальність  за  реалізацію  державної  політики  з
питань  управління персоналом в апараті райдержадміністрації
та  її  структурних  підрозділах,  добір  персоналу, планування та
організацію  заходів з підвищення рівня професійної компетентності
державних  службовців, документальне оформлення вступу на державну
службу,  її  проходження  та  припинення  несе  головний спеціаліст з питань персоналу райдержадміністрації.

Організація роботи з документами та  контроль за їх виконанням

 

31. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства.

Інструкція з діловодства в Солонянській райдержадміністрації затверджується  розпорядженням  голови райдержадміністрації.

         Організація роботи з документами,  що  містять  інформацію з обмеженим  доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.


32. Відповідальність  за  організацію  виконання   документів несуть   голова,   перший заступник, заступник  голови  (відповідно  до  розподілу обов'язків),  керівник  апарату  райдержадміністрації   та керівники її структурних підрозділів.


33. Ведення діловодства в апараті  райдержадміністрації   забезпечує  сектор діловодства і контролю, у структурних підрозділах райдержадміністрації – призначений наказом керівника  працівник  структурного підрозділу.


 34. Контроль     за    виконанням    здійснюється    стосовно зареєстрованих документів,  в яких встановлено  завдання  або  які містять питання, що потребують вирішення.

Обов'язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами  законодавства,   дорученнями   Прем'єр-міністра   України, розпорядженнями   голови   райдержадміністрації,   розгляд звернень комітетів Верховної  Ради  України,  запитів  і  звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.


 35. Контроль за  розглядом звернень  громадян  здійснюється відділом правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації, за виконанням    завдань, визначених    актами законодавства,     дорученнями      Прем'єр-міністра України, розпорядженнями  голови  райдержадміністрації,  а  також за розглядом звернень комітетів Верховної  Ради  України,  запитів  і звернень   народних  депутатів  України,  депутатів  місцевих  рад та інших  документів - сектором діловодства і контролю райдержадміністрації.

 

36. Для    здійснення    контролю    за    виконанням   актів
законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень
голови райдержадміністрації розробляється план контролю, в якому визначаються: проміжні контрольні строки виконання завдань, структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань, структурний підрозділ, який забезпечує
координацію роботи з організації і контролю за виконанням у
цілому.


37. Контроль  за  виконанням  актів  законодавства,  доручень Прем'єр-міністра    України,    розпоряджень    голови    облдержадміністрації,  розглядом звернень  комітетів  Верховної  Ради України,   запитів   і  звернень  народних  депутатів  України  та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:


своєчасного інформування керівництва райдержадміністрації про хід виконання завдань, передбачених документами;

аналізу і узагальнення у визначені  строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить  від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації  або його заступників.

      

 38. Документи, що надходять до райдержадміністрації (вхідні) приймаються та реєструються централізовано  у секторі діловодства і контролю райдержадміністрації.

У разі надходження документів у неробочий час, вони приймаються відповідальним черговим у приймальні голови райдержадміністрації.

     

39. Голові райдержадміністрації, відразу після реєстрації,  передаються закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, документи та листи, що надходять за підписом керівників правоохоронних органів (органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції), запити і звернення народних депутатів України.

              

40.  Документи, які готуються у райдержадміністрації  і направляються у різні установи, органи місцевого самоврядування повинні  відповідати Інструкції з діловодства у Солонянській райдержадміністрації та Вимогам щодо підготовки документів у Солонянській райдержадміністрації (додаток 6).

Вхідні документи та інші поштові відправлення структурні підрозділи та окремі виконавці зобов’язані передавати до  сектору діловодства і контролю райдержадміністрації, як правило,  до 13.00 години.

      

41. Укладені угоди про співпрацю між райдержадміністрацією, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими організаціями передаються головними розробниками у триденний термін до  сектору діловодства і контролю для реєстрації та зберігання.

Договори  та угоди (додатки  до договорів, додаткові угоди), які складаються у райдержадміністрації  та підписуються головою райдержадміністрації або уповноваженими ним заступниками, керівником апарату райдержадміністрації  повинні відповідати Інструкції з діловодства у  райдержадміністрації.

     

42. Керівники структурних підрозділів – розробники проектів документів несуть персональну  відповідальність за достовірність фактичної інформації та терміни виконання, а також дотримання послідовності візування документа, визначеної у Вимогах щодо підготовки  документів у Солонянській райдержадміністрації (додаток 6).

Проекти документів подаються особисто безпосереднім виконавцем: до відділу правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації для проведення обов’язкової правової експертизи, як правило, не пізніше, ніж за 5 днів та до  сектору діловодства і контролю райдержадміністрації  для редагування – за 2 дні до контрольної дати.

Працівники сектору діловодства і контролю та  відділу правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації мають право повертати проекти документів розробникам для доопрацювання, у разі, коли вони надані з порушенням правових норм та інструкції з діловодства райдержадміністрації.

Визначення відповідальних у розпорядчих документах здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень керівництва райдержадміністрації.

Виконавці несуть персональну відповідальність за внесення змін до проектів документів після візування їх у посадових осіб, включених до аркуша погодження, а також за порушення процедури подання їх на підпис керівництву райдержадміністрації.

Внутрішнє погодження до проектів документів, що розробляються на виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів та доручень Президента України,  доручень Прем’єр-міністра України, проводиться не пізніше, ніж у 2-денний термін після закінчення їх розроблення безпосереднім виконавцем. Проекти таких документів розглядаються головою райдержадміністрації невідкладно.

При необхідності вирішення питання, яке є виключно компетенцією голови райдержадміністрації, керівник структурного підрозділу райдержадміністрації або її апарату інформує першого заступника голови, заступника голови райдержміністрації  за розподілом функціональних повноважень, керівника апарату,  а ті в свою чергу  безпосередньо звертаються до голови райдержадміністрації письмово – у формі службової записки.


43.Строк підготовки документів визначається з урахуванням того, що:

 проекти рішень або інформація про їх виконання стосовно актів та доручень Президента України, що надсилаються Кабінетом Міністрів України до органів виконавчої влади, подаються до Кабінету Міністрів  України  за 10 днів до закінчення місячного терміну від дня підписання таких документів, якщо інший термін не зазначений у документі;

запити та звернення народних депутатів України, що надсилаються Кабінетом Міністрів України  для   вжиття  відповідних  заходів, розглядаються відповідно  у 10  і 5 денний термін після реєстрації в Секретаріаті Кабінету Міністрів України;

Датою виконання завдань, визначених рішенням Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр- міністра,  віце-прем’єр-міністрів, які надаються  відповідно до вимог законів, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України, вважається дата реєстрації у Секретаріаті Кабінету Міністрів України документів, які містять інформацію про їх виконання або проектів відповідних нормативно-правових актів. 

Розглядає і встановлює термін виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, документами Кабінету Міністрів України, дорученнями  Прем’єр-міністра України, голова райдержадміністрації особисто (відразу після реєстрації документа).

Термін документа може бути змінений лише за вказівкою голови райдержадміністрації, а в разі його відсутності – посадової особи, яка його заміщає. У разі потреби термін може бути продовжено за письмовим обґрунтуванням виконавця, яке подається голові райдержадміністрації не пізніше як за 3 робочих дні до закінчення встановленого терміну, а щодо документа без закінчення терміну – до 30 денного терміну від дати його одержання.


44. Відповідно до основних завдань, покладених на  сектор  діловодства і контролю при підготовці документів,   сектором забезпечуються  редагування, копіювання і тиражування документів, їх реєстрація і відправка через поштове відділення або електронною поштою.


45. Організація роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави,  здійснюється відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня  2016 року № 736.

Обробка документів, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, за допомогою технічних засобів здійснюється  відповідно до Порядку організації  та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах  місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 939.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Організація електронного документообігу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства і положень про електронне листування та використання засобів інформатизації, затверджених відповідними розпорядженнями голови райдержадміністрації.

Номенклатура справ є обов’язковим документом усіх структурних підрозділів райдержадміністрації. Вона складається для створення єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого розшуку документа за його змістом та видом, відбору документів на державне зберігання у процесі діловодства.


46. Організація та здійснення контролю за виконанням документів у райдержадміністрації здійснюється згідно з Положенням про контроль  за виконанням актів та доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України  та розпоряджень голови райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації.


47. Відповідальність за організацію і здійснення контролю за виконанням документів покладається на першого заступника, заступника голови райдержадміністрації  (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату.

У структурних підрозділах райдержадміністрації безпосередній контроль за виконанням документів здійснює посадова особа, відповідальна за контроль.

        

48. Відповідальність за виконання документа несуть особи зазначені у розпорядчому документі (наказі, розпорядженні, дорученні, тощо), резолюції керівника та безпосередні виконавці. У разі, коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання (скликання) є працівник, який у резолюції зазначений першим.

          

49. Контрольний документ може бути знятий з контролю лише органом державної влади або посадовою особою, що видала документ.

         

50. Термін виконання документа  може бути змінений або продовжений в установленому порядку за рішенням посадової особи, яка його встановила.

    

Пропозиції щодо зняття з контролю  розпоряджень  голови райдержадміністрації подаються голові райдержадміністрації разом з підсумковим звітом  про виконання визначених у розпорядженні завдань посадовою особою, відповідальною за контроль.

Зняття розпорядження голови райдержадміністрації з контролю не передбачає закінчення дії його положень.


51. Пропозиції щодо зняття з контролю актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України  подаються головою райдержадміністрації до відповідного вищого органу після проведення секторм діловодства і  контролю райдержадміністрації аналізу стану їх виконання.

       

52. Сектор діловодства і контролю райдержадміністрації щокварталу готує та направляє звіт до Дніпропетровської облдержадміністрації про стан виконання актів та доручень Президента України.


                             Організація розгляду звернень громадян

та проведення особистого прийому громадян

 

53.Організація роботи зі зверненнями громадян у райдержадміністрації здійснюється  відповідно до Конституції України (стаття 40), законів України „Про звернення громадян” та  „Про місцеві державні адміністрації”. Організація розгляду письмових звернень громадян та організація   проведення   особистого   прийому громадян посадовими особами райдержадміністрації покладається   на керівника апарату райдержадміністрації, технічне забезпечення - на провідного інспектора відділу правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  райдержадміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України.

Розгляд  звернень  громадян  щодо  надання безоплатної первинної правової допомоги,  організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України „Про безоплатну правову допомогу”.54.Письмове звернення, надіслане поштою або передане громадянином, реєструється провідним інспектором відділу правового забезпечення, по роботі  зі зверненнями громадян інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  райдержадміністрації, якщо це звернення відповідає вимогам  статті 5  Закону України  „Про звернення громадян”.

Звернення, оформлене без дотримання вимог, зазначених у статті 5  Закону України  „Про звернення громадян”, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше, як через десять днів від дня його надходження. До звернення додається супровідний лист, який підписує  голова райдержадміністрації.

Згідно зі статтею 12 Закону України  „Про звернення громадян” дія  Закону  не поширюється на порядок  розгляду заяв і скарг  громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції.

        

55. Порушені у зверненнях громадян  питання  розглядаються головою    райдержадміністрації або його заступниками  (відповідно  до   розподілу   функціональних повноважень), керівником апарату,  керівниками відповідного структурного   підрозділу   райдержадміністрації.


56. Особистий прийом громадян здійснює  голова райдержадміністрації, його заступники, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється на веб-сайті райдержадміністрації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.


57. На виконання  статтей 14, 15, 16 Закону України „Про звернення громадян,” пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги героїв України, інвалідів Другої світової війни, учасників бойових дій а зоні АТО розглядаються безпосередньо головою райдержадміністрації або особою, яка виконує  його обов’язки.

     

58. Якщо питання, порушені у зверненні, одержаному райдержадміністрацією, не входять  до її повноважень, то це звернення у термін не більше 5 днів пересилається на розгляд відповідному органу  чи посадовій особі за належністю, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

           У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обгрунтованого рішення, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями. Супроводжувальний лист підписує голова райдержадміністрації.

         Посадові особи, яким доручено розгляд звернення, забезпечують об’єктивне, всебічне і своєчасне виконання наданих доручень згідно з резолюціями  керівництва райдержадміністрації.


У разі, коли звернення розглядається кількома виконавцями, відповідальним за організацію розгляду звернення (скликання) та надання  узагальненої відповіді заявникові на його звернення є виконавець, який у резолюції зазначений першим.

         Відповідальність за несвоєчасне та несуттєве надання відповіді громадянину несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернення, у порядку,  передбаченому чинним законодавством.

        

        59.Звернення громадян розглядаються і вирішуються у терміни передбачені статтею 20 Закону України „Про звернення громадян”.

          

        60. На виконання частини другої статті 8 Закону України  „Про звернення громадян”  не розглядаються повторні звернення, якщо питання, порушене у першому зверненні, вирішене або розв’язане по суті.


         61. Організація особистого виїзного прийому громадян посадовими особами райдержадміністрації здійснюється керівником апарату райдержадміністрації, технічне забезпечення -  провідним інспектором відділу правового забезпечення, по роботі  зі зверненнями громадян інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  райдержадміністрації спільно з виконкомами сільських та селищних рад на території яких здійснюється особистий виїзний прийом.

           

        62. Контроль за виконанням доручень, наданих  під час прийому здійснюється керівником апарату райдержадміністрації за матеріалами підготовленими головним спеціалістом  відділу правового забезпечення, по роботі  зі зверненнями громадян інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  райдержадміністрації.

         

        63. Провідний інспектор відділу правового забезпечення, по роботі  зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  аналізує та узагальнює проблеми, які порушують громадяни  у зверненнях, вивчає громадську  думку, готує інформацію  про кількість і характер  таких звернень  та після їх вивчення та письмового погодження керівником апарату райдержадміністрації доповідає  голові райдержадміністрації; готує  аналітичну інформацію та статистичну звітність за результатами роботи за квартал, за півріччя та рік.

                                 

Організація правового забезпечення

діяльності райдержадміністрації


64. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації,  а також надання методичної та іншої практичної допомоги з  правових  питань здійснює    відділ  правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  апарату райдержадміністрації.

Відділ правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  райдержадміністрації підпорядковується з правових питань голові райдержадміністрації, а з  інших питань – керівнику апарату райдержадміністрації.


65. У своїй діяльності  відділ правового забезпечення по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України,  актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України,  прийнятими  відповідно  до Конституції та законів України, розпорядженнями голови  облдержадміністрації та райдержадміністрації.


66. Основними завданнями  відділу  правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  є:

  правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

  організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

  підготовка відповідних юридичних висновків, інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування  чинного законодавства;

  організація роботи зі зверненнями громадян;

  організація роботи щодо комунікації з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації.


67. Відділ правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  відповідно до  покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації,  рішень  колегії,  а також інших актів районної  державної адміністрації;

проводить правову  експертизу  проектів  розпоряджень  голови райдержадміністрації,  готує висновки правової експертизи у разі  їх  невідповідності   актам   законодавства   або  подає пропозиції  щодо  приведення  таких  проектів  у  відповідність  до  вимог чинного  законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є  нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації  та  керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під  час  виконання  покладених  на  них  завдань і функціональних обов'язків;

представляє інтереси  райдержадміністрації у судах  та інших державних органах під час розгляду правових питань  та  спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та Положення про  відділ правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації,  що затверджується головою райдержадміністрації;

взаємодіє та проводить консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

забезпечує організаційно-правову діяльність громадської ради при Солонянській райдержадміністрації та дорадчої ради при голові Солонянської райдержадміністрації;

здійснює роботу, пов’язану з інформаційним забезпеченням та аналізом процесу формування та реалізації внутрішньої політики держави у районі, поширенням інформації про основні аспекти соціально-економічного розвитку району, діяльність райдержадміністрації та її структурних підрозділів через засоби масової інформації  та мережу Інтернет;

розглядає в межах своїх повноважень та компетенції  пропозиції, заяви і скарги, одержані поштою, згідно з  чинним законодавством дає авторам листів відповідні роз’яснення або надсилає для розгляду та вирішення органам виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності;

здійснює правовий контроль за якісним, відповідаючим чинному законодавству розглядом розглядом звернень у структурних підрозділах райдержадміністрації;

сприяє керівникові апарату райдержадміністрації у організації роботи постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян.

за погодженням з головою райдержадміністрації готує та подає позови та заяви до судових органів з питань, що стосуються інтересів райдержадміністрації.


 68. Начальник відділу  правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації:

здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за  виконання  покладених  на  відділ  завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;            

організовує роботу працівників  відділу, дає відповідні  доручення щодо виконання покладених на відділ  завдань, вносить пропозиції  стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно з чинним  законодавством України;

виконує інші передбачені законодавством функції та доручення голови райдержадміністрації.


  Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії райдержадміністрації


69. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації   голова райдержадміністрації своїм розпорядженням   утворює консультативні,  дорадчі та інші допоміжні органи і служби -  ради, комісії,  колегії,  робочі групи тощо.

Завдання, функції та персональний склад консультативних  органів визначає голова райдержадміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні  державними справами  при районній державній адміністрації  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 утворюється громадська рада.

    

70. У своїй діяльності консультативні органи райдержадміністрації керуються  Конституцією України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації” та іншими актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, державними і регіональними програмами соціально-економічного та культурного розвитку, розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, рішеннями органів та розпорядчими документами посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах наданих їм повноважень. Відповідальність за організацію роботи щодо створення консультативно-дорадчих органів та забезпечення їх діяльності покладається на керівника апарату райдержадміністрації.

     

71. Проекти розпоряджень щодо створення консультативних органів, їх ліквідації, внесення змін і доповнень до персонального складу  або з інших питань готуються структурними підрозділами райдержадміністрації, які створюють такі органи та в подальшому відповідають за їх функціонування.

     

72.У положенні про відповідний консультативний орган повинні бути чітко визначені:

завдання та функції органу, сфера його компетенції;

нормативна база для його створення;

організація та процедура його роботи (періодичність проведення засідань, планування роботи, кворум, головування, прийняття рішень тощо);

процедура призначення керівних осіб, формування складу консультативного органу;

внесення змін і доповнень до персонального складу консультативного органу;

порядок забезпечення його діяльності;

структурний підрозділ райдержадміністрації, який забезпечує його діяльність.

     

           73.Засідання та рішення консультативних  органів оформляються протоколами.


           74.У структурних підрозділах райдержадміністрації зазначені органи утворюються згідно з наказами керівників, якщо це передбачено положенням про відповідний структурний підрозділ райдержадміністрації, за погодженням із заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівником апарату.

          

            75. При формуванні персонального складу консультативних органів райдержадміністрації, слід враховувати, що включення інших осіб (крім працівників райдержадміністрації, її структурних підрозділів), а саме: територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, народних депутатів України, депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування, представників громадськості, засобів масової інформації відбувається за їх згодою, яка оформлюється письмово або іншим способом, який не суперечить чинному законодавству України (телефонограма, електронний лист, факсимільний зв’язок).

           

           76. Про створення нових або внесення змін до існуючих консультативних органів структурні підрозділи райдержадміністрації інформують головного спеціаліста з питань організаційної роботи райдержадміністрації у триденний  термін з моменту  реєстрації розпорядження голови райдержадміністрації (наказу, якщо цей консультативний орган створено структурним підрозділом райдержадміністрації).

         

          77. Для  узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації,  обговорення найважливіших напрямів її  діяльності утворюється колегія райдержадміністрації (далі-колегія)  у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його  заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

        

          78. До складу колегії можуть входити  керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу  колегії  райдержадміністрації  можуть  бути включені  за  пропозицією  громадських  організацій,  підприємств, установ та організацій їх представники.

    

           79. Кількісний та персональний склад колегії визначає голова райдержадміністрації.

          Члени колегії затверджуються та увільняються від обов’язків головою райдержадміністрації на підставі відповідного розпорядження.

    

          80. Повноваження колегії визначаються Положенням про колегію Солонянської райдержадміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації.


          81. Організаційною формою роботи колегії є засідання, які, як правило,  проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, в четверту середу місяця, позачергові -  за потребою.

    

         82. Координацію роботи щодо підготовки засідання колегії здійснює керівник апарату райдержадміністрації.

    

         83. Порядок денний засідання колегії райдержадміністрації формується головним спеціалістом з питань організаційної роботи апарату райдержадміністрації, як правило, за 7 днів до засідання на підставі питань, включених до квартального плану роботи райдержадміністрації та плану роботи  райдержадміністрації на місяць.


        84. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше,  як дві третини загальної кількості її членів.


        85. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю  голосів  присутніх на засіданні членів колегії.  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках, за рішенням головуючого, може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою  колегії і є  підставою для видання ним відповідного розпорядження.


       86. Сектор діловодства і контролю  райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі, стенографування (технічний запис), а також матеріально-технічне забезпечення.


       87. У своїй  роботі колегія райдержадміністрації керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і районної державної адміністрації, затвердженим     постановою   Кабінету  Міністрів       України   від 2 жовтня 2003 року  N1569  та цим Регламентом.


                    

                       Порядок підготовки та проведення нарад й інших заходів 

у  райдержадміністрації

 

88. Нарада є організаційною формою діяльності, яка забезпечує оперативний розгляд та вирішення питань, що належать до повноважень райдержадміністрації.


89. Ініціаторами нарад й інших заходів райдержадміністрації можуть бути: голова райдержадміністрації, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних  підрозділів  райдержадміністрації (за погодженням з заступниками голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень).

     

 90. Наради й інші заходи проводяться головою райдержадміністрації, заступниками  голови, керівником апарату, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації та апарату райдержадміністрації згідно з планами роботи райдержадміністрації  та, як правило, тривають не більше 2 годин.

    

91. Планувавання нарад та інших заходів відбувається у порядку, визначеному цим регламентом (розділ  „Планування роботи”).

  

92. Організація і проведення нарад та інших заходів за участю голови райдержадміністрації  покладається на  апарат та (або) відповідні структурні підрозділи  райдержадміністрації згідно з тематикою наради (далі організатори наради).

     

93. Організатори нарад й інших заходів  у  райдержадміністрації самостійно формують порядок проведення, категорії та списки запрошених осіб, які запрошуються та плануються до виступу на нараді, готують необхідні інформаційні, статистичні, аналітичні, довідкові матеріали до виступу головуючого (далі матеріали наради) та інше.

Організатори нарад й інших заходів несуть відповідальність за додержання термінів надання матеріалів, їх якість та достовірність.

     

94. При проведенні нарад та інших заходів за участю голови райдержадміністрації за п’ять днів до проведення заходу організатори нарад попередньо погоджують матеріали наради з сектором організаційної роботи та з питань управління персоналом  райдержадміністрації.

Питання участі засобів масової інформації у названих заходах та відповідні матеріали, що надаватимуться засобам масової інформації, погоджуються з головним спеціалістом відділу правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян,   інформаційної діяльності  та комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  райдержадміністрації.

Головний спеціаліст з питань організаційної роботи райдержадміністрації має право запитати додаткові матеріали для включення до загального складу документів, що доповідаються голові райдержадміністрації.

Матеріали, які подаються, повинні бути підписані керівником структурного підрозділу, що готує захід та в обов’яковому порядку погоджені заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Підготовлені з урахуванням зауважень матеріали, не пізніше, ніж за три дні до проведення заходу, надаються головному спеціалісту з питань організаційної роботи райдержадміністрації, який після опрацювання надає матеріали керівникові апарату райдержадміністрації для доповіді голові райдержадміністрації.

У разі проведення позапланових нарад й інших заходів терміни подання матеріалів  визначає керівник апарату райдержадміністрації.

     

95. Участь у районних заходах сільських та селищних голів, керівників підприємств, установ та організацій погоджується з головою райдержадміністрації та заступниками голови (за розподілом функціональних повноважень).


96. Запрошення на наради здійснюється на підставі телефонограм за підписом голови райдержадміністрації, проект яких готують організатори нарад.


97. Запрошення учасників заходів здійснюється структурними підрозділами, що готують заходи. Запрошення на районні заходи сільських, селищних голів здійснюється головним спеціалістом з питань  організаційної роботи райдержадміністрації, керівників установ та організацій – сектором діловодства і контролю райдержадміністрації відповідно до підписаних головою райдержадміністрації телефонограм.


98. Реєстрацію запрошених на захід здійснюють працівники структурного підрозділу – організатора заходу, або за дорученням керівника апарату райдержадміністрації – працівники  сектору  діловодства і контролю    райдержадміністрації.

Організатори заходу окремо реєструють присутність членів президії, осіб, які виступатимуть та яких нагороджують (у випадках передбачених порядком денним).

Реєстрація припиняється за дві хвилини до початку наради  або іншого заходу. Підсумкові дані реєстрації негайно подаються головуючому на нараді.

 

99. Розміщення учасників наради  у приміщенні, де проводяться заходи, здійснюють організатори  заходу. При проведенні протокольних заходів за дорученям керівника апарату райдержадміністрації розміщення може здійснювати головний спеціаліст з питань  організаційної роботи  райдержадміністрації, сектор діловодства і контролю.

При розміщенні учасників повинні виконуватися такі вимоги:

розміщення  проводиться згідно  з категоріями  запрошених;

членів президії, осіб, що виступатимуть та яких нагороджують, розміщують у зручних для виходу місцях;

проводиться резервування місць для організаторів наради.


100. Схема розміщення почесних гостей, керівництва райдержадміністрації та інших учасників заходу погоджується організаторами наради  з керівником апарату райдержадміністрації або заступником, який  проводить нараду.

         

101. Розміщення осіб за столом президії при проведенні нарад за участю голови райдержадміністрації здійснюється організаторами наради разом з сектором діловодства і контролю райдержадміністрації за погодженням із заступником голови райдержадміністрації (згідно з розподілом функціональних повноважень), керівником апарату.


102. Підготовка та проведення нарад, інших заходів за участю заступників голови райдержадміністрації забезпечується підпорядкованими структурними підрозділами райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних  повноважень.

Дата, час та місце проведення заходів визначається заступниками голови райдержадміністрації самостійно.

    

103. Наради й інші заходи протоколюються організаторами нарад.                                 Оперативні наради, які проводяться головою райдержадміністрації з заступниками голови, а також заступниками голови з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів протоколюються головним спеціалістом з питань організаційної роботи.

У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протоколи оперативних нарад оформляються протягом доби, інших – не пізніше, ніж у триденний строк, підписуються головуючим та розсилаються учасникам наради, яким надані доручення.

      

104. За  матеріалами нарад  і результатами розгляду  окремих питань організаторами наради при необхідності готується відповідне  розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.


105. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах  за участю голови райдержадміністрації  здійснюється сектором діловодства і контролю райдержадміністрації, а за участю заступників голови райдержадміністрації -  підпорядкованими структурними підрозділами.

     

106. Матеріально-технічне забезпечення нарад, технічний запис та безперебійну роботу технічних засобів і програмного забезпечення або інших заходів за дорученням заступників голови (згідно з розподілом функціональних повноважень) здійснює  –  сектор діловодства і контролю райдержадміністрації.

   

107. Організатори наради завчасно письмово погоджують із заступниками голови  (згідно з розподілом функціональних повноважень), керівником апарату  питання, пов’язані з технічним обслуговуванням нарад (реєстрація учасників, протоколювання, технічний запис, підготовка приміщень, потреба в технічних засобах тощо).

   

108. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

Дозвіл на присутність представників засобів масової інформації та на проведення кіно-, відео-, фотозйомок і звукозапису у приміщенні, де відбувається нарада, надається заступником голови райдержадміністрації (згідно з розподілом функціональних повноважень).

    

                               Порядок внесення та розгляду проектів

розпоряджень голови райдержадміністрації

 

109. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою видає розпорядження одноособово в межах повноважень райдержадміністрації.

     

110. Правила підготовки, погодження, видання розпоряджень, подання їх на державну реєстрацію, оприлюднення, організацію їх виконання та архівне зберігання встановлено Положенням про розпорядження голови райдержадміністрації.

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі  -  проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади (за напрямками роботи – відділ Держгеокадастру у Солонянському районі, управління  Державної казначейської служби України  у Солонянському районі, відділ статистики, Дніпропетровське відділення МДПІ у Солонянському районі, райвійськкомат,  Солонянське  відділення ГУ Національної поліції України у Дніпропетровській області, управління Пенсійного фонду України в Солонянському районі, КЗ «Солонянська ЦРЛ» ДОР, КЗОЗ «Солонянський центр певинної медико-санітарної допомоги»,  управління ветеринарної медицини у Солонянському районі,  районне управління юстиції).

111. У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації,  її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

Проекти  розпоряджень голови райдержадміністрації  з питань, які містять державну таємницю, готуються з дотриманням вимог режиму секретності і таємного діловодства та погоджуються з відповідальним  спеціалістом   з режимно-секретної роботи  райдержадміністрації.

Проекти  розпоряджень, які згідно з чинним законодавством є регуляторними актами,  підлягають попередньому внесенню до плану діяльності райдержадміністрації  з урахуванням статті 7 Закону України „Про заходи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.


112.Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, її апарату, а у разі потреби, з іншими органами.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту  (проводить  консультації, узгоджувальні  наради, робочі зустрічі  тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату. При цьому зазначається  посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень райдержадміністрації, які розробляються на   виконання  актів  законодавства  та  доручень Прем'єр-міністра України,  погоджуються не пізніше, ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не  висловили  своєї позиції щодо проекту розпорядження   у  визначений  головним розробником  строк,  такий  проект вважається погодженим без зауважень.


113. За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 7), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження  та пропозиції, враховані головним розробником;   

висловили зауваження  та пропозиції,  не  враховані головним розробником;                                                                                                                                            

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

         Довідка про погодження може не готуватися у разі, коли проект розпорядження  стосується  кадрових,  організаційних  (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

         Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.


114. Неврегульовані  розбіжності  у  позиціях  заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації,  її апарату та інших  органів,  щодо  проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження  позицій  (додаток 8), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.


115. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

 До пояснювальної записки, у разі потреби, можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

 Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

 Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії,  робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі  регуляторних актів, є обов'язковим.


116. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою  зміни або доповнення до інших розпоряджень,  такі зміни або доповнення включаються в текст проекту  або  подаються  у  вигляді проекту  окремого розпорядження одночасно з основним проектом.  До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 10), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх  у  новій редакції.


117. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою,  в якій  зазначаються особи,  що були залучені до такого обговорення, його результати,  а також рішення щодо  врахування  пропозицій  чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.


118. Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного,  культурного розвитку та бюджету району попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

    

119. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення  аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:

копію рішення представництва Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва в Дніпропетровській області про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення цього проекту.


120. Проект розпорядження з питань соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження,  повинні бути  конкретними  і реальними,   спрямованими   на   досягнення  у  найкоротший  строк визначеної мети та містити у разі  потреби  перелік  виконавців  і строки виконання завдань.

У проекті  розпорядження  можуть передбачатися  терміни подання до структурного підрозділу райдержадміністрації (за напрямком діяльності)  проміжної  інформації про хід виконання та остаточної інформації про виконання даного розпорядження в цілому для подальшого зняття його з контролю за встановленим порядком.

       

121. Підготовлений проект розпорядження в обов’язковому порядку опрацьовуються і візуються головним розробником, заступником голови райдержадміністрації, який відповідає за його підготовку та у разі необхідності, іншими заступниками голови райдержадміністрації, відділом правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації, сектором діловодства і контролю (редагування тексту), відділом взаємодії з правоохоронними органами, цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи,  іншими відділами за напрямами роботи і передається керівникові апарату для доповіді першому заступникові голови та голові райдержадміністрації.

Перелік посадових осіб, які візують проект розпорядження, розміщується на зворотному боці останнього аркуша та починається з керівництва райдержадміністрації і завершується безпосереднім виконавцем, який підготував даний проект.

        

122. Тривалість  опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів.  У разі потреби зазначений строк може бути продовжено керівником апарату райдержадміністрації на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

Проекти розпоряджень, які потребують детального вивчення і великі за обсягом, візуються відповідними посадовими особами  потягом 1-2 днів, інші невідкладно.


123. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у  відділі  правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  райдержадміністрації.

 Відділ правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  опрацьовує поданий проект  розпорядження, зокрема, проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність до  вимог нормопроектувальної  техніки,  а  також  у  разі  потреби редагує проект розпорядження.

Відділ правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект  розпорядження  на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність  обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.


         124. У разі, коли проект розпорядження внесено до райдержадміністрації з порушенням  визначених у цьому Регламенті  вимог, відділ правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації    райдержадміністрації  у дводенний термін повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього із супровідним листом  за підписом керівника апарату райдержадміністрації (додаток 11).

    

 125. У разі  виявлення  невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства  відділ правового забезпепечення,  по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  готує зауваження  до  такого  проекту  та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.  У  разі  коли недоліки  проекту  розпорядження  не  можуть  бути  усунені шляхом доопрацювання,  відділ  правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  готує висновок (додаток 12).


126. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

  

127. Проекти розпоряджень з питань, передбачених розпорядженям Антимонопольного комітету України  від 1 квітня 1994 року № 4-р „Про затвердження Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету  України рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 квітня 1994 року за № 78/287, погоджуються з Дніпропетровським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

   

128. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного  характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями  не  встановлено  більш  пізній  строк набрання чинності.  Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.


129. Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру  підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади,  органів господарського управління та контролю, що стосуються  прав,  свобод  і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер,  затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від  28  грудня  1992  р.  N 731 й набувають чинності з моменту їх реєстрації, якщо у розпорядженнях не встановлено пізніший термін введеня їх у дію.

 Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються  прав  та  обов'язків громадян або мають загальний характер,  підлягають  оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення,  якщо самими актами не встановлено  більш  пізній строк набрання чинності.

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

Розпорядження голови райдержадміністрації реєструються в установленому порядку і надсилаються заінтересованим органам,  підприємствам, установам та організаціям і   посадовим особам згідно з реєстром, підписаним виконавцем, відповідальним за підготовку проекту розпорядження.  Відповідальність за організацію роботи по доведенню розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців та контроль за цією роботою покладається на керівника апарату райдержадміністрації.

 Головний розробник  забезпечує відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.


Публічне обговорення проекту розпорядження

голови райдержадміністрації


130. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної  одиниці,  прав,  свобод і законних інтересів громадян,  передбачає затвердження регіональних  програм економічного,  соціального,  культурного  розвитку, а  також  має важливе соціально-економічне значення для її розвитку,  може  бути винесений для   публічного обговорення на будь-якому  етапі підготовки  шляхом  опублікування  у  друкованих  засобах  масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.


131. Рішення  про  проведення  публічного  обговорення проекту розпорядження  приймає  голова   райдержадміністрації   на підставі   пропозиції   головного   розробника   або   за  власною ініціативою.

          Пропозиція щодо проведення публічного  обговорення  проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

          Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

          До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

         У плані проведення публічного обговорення зазначається:

      які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

      яких результатів необхідно досягти;

      які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

      строк проведення обговорення.


Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб,  передбаченими  статтями  9, 12,  13  і  20  Закону  України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.


132. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

          Головний розробник  подає головному спеціалістові відділу правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної  діяльності  та комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  райдержадміністрації  проект розпорядження разом з  планом  проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та  інформацією  про  контактні телефони і адресу головного розробника для висвітлення цієї інформації в районних та обласних засобах масової інформації.

          Публічне громадське обговорення   проекту  розпорядження  проводиться  відповідно до   Порядку   проведення    консультацій    з громадськістю   з   питань   формування  та  реалізації  державної політики,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  3 листопада   2010року  N 996.


 134. Пропозиції  та  зауваження, що надійшли у процесі публічного   обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним  розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

 Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо  продовження  строку  внесення  такого  проекту  до  райдержадміністрації.

                                     

Порядок підготовки доручень

голови райдержадміністрації, його заступників

 

         135. З оперативних питань діяльності райдержадміністрації видаються доручення.136. Доручення видаються головою райдержадміністрації, його заступниками.

Проекти доручень вносяться структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату.

 

137. Доручення голови райдержадміністрації та його першого заступника видається з будь-яких питань діяльності райдержадміністрації в межах його компетенції; заступника голови райдержадміністрації – лише з питань, що належать до його компетенції (відповідно до розподілу функціональних повноважень) та є обов’язковими для виконання структурними підрозділами райдержадміністрації або її апаратом, іншими органами, зазначеними у дорученні.

          

138. Проект доручення заступників голови райдержадміністрації, у разі, коли він містить доручення структурним підрозділам райдержадміністрації, її апарату або іншим органам, які підпорядковані або робота яких координується іншими заступниками голови райдержадміністрації, погоджується (візується) з відповідними заступниками голови райдержадміністрації.

         

139. Проекти доручень, які передбачають здійснення організаційних заходів в районі за участю апарату райдержадміністрації, в обов’язковому порядку підлягають погодженню з  керівником апарату райдержадміністрації та завідувачем сектору організаційної роботи  та з питань управління персоналом райдержадміністрації.

Контроль за виконанням доручень  голови райдержадміністрації, як в цілому, так і за окремими пунктами,  здійснюється сектором діловодства і  контролю райдержадміністрації.

Доручення першого заступника та заступників голови райдержадміністрації контролюються  підпорядкованими структурними підрозділами за розподілом функціональних повноважень.


Організація перевірок

роботи структурних підрозділів райдержадміністрації

або її апарату та органів місцевого самоврядування

 

140. Перевірки роботи (вивчення стану справ) структурних підрозділів райдержадміністрації або її апарату, органів місцевого самоврядування (з питань делегованих державою повноважень) здійснюються згідно з квартальним планом роботи райдержадміністрації та за дорученням керівництва райдержадміністрації і можуть мати, як комплексний характер, так і здійснюватися з окремого питання або на виконання окремих документів.


141. Структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату та територіальні організації вносять пропозиції щодо перевірок органів місцевого самоврядування (з питань делегованих державою повноважень) до квартального плану роботи райдержадміністрації у термін, зазначений у пункті 11.3 розділу „Планування роботи”.


  142. У разі, коли тема перевірки (вивчення стану справ) є предметом для обговорення на засіданні колегії райдержадміністрації, на підставі зазначеної довідки готується проект розпорядження голови райдержадміністрації.


143. Здійснення позачергових перевірок роботи структурних підрозділів райдержадміністрації або її апарату, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (з питань делегованих державою повноважень) проводиться за окремим дорученням голови райдержадміністрації.


                                                 Участь у засіданнях

виконкомів сільських та селищних рад


            144. З метою забезпечення виконання Закону України „Про місцеві державні адміністрації” в частині сприяння у здійсненні органами місцевого самоврядування делегованих державою повноважень та контролю за цією діяльністю, розгляду та врахування пропозицій депутатів і посадових осіб органів місцевого самоврядування, в райдержадміністрації забезпечується щомісячна участь заступників голови райдержадміністрації, працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату, територіальних органів центральних органів виконавчої влади у  засіданнях  виконкомів сільських та селищних  рад.


         145. Головний спеціаліст з питань  організаційної роботи райдержадміністрації щомісячно уточнює плани роботи органів місцевого самоврядування  у порядку контролю за здійсненням делегованих державою повноважень, – виконавчих комітетів сільських та селищних  рад щодо термінів і порядку денного засідань  виконавчих комітетів і узагальнюються у формі графіків участі представників районної  державної адміністрації у засіданнях виконавчих комітетів сільських рад (далі – графік).

При визначенні представників райдержадміністрації для участі у засіданнях виконавчих комітетів сільських  рад враховується галузева тематика питань, що вносяться на розгляд засідань виконавчих комітетів.

             

146. Основні завдання закріплених представників райдержадміністрації – взяти безпосередню участь в обговоренні питань порядку денного з метою виконання актів законодавства, сприяння виконанню державних та регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, зміцненню матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, формуванню рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенства права, пріоритетності прав людини, поєднання державних і місцевих інтересів.


147. Проект щодо графіка вноситься головним спеціалістом з питань організаційної роботи райдержадміністрації на розгляд  керівнику апарату райдержадміністрації не пізніше 3-го числа поточного місяця, а після погодження ним – на  затвердження голові райдержадміністрації або першому заступнику голови райдержадміністрації.


148. Звіт про участь представника райдержадміністрації у засіданні  виконавчих комітетів подається головному спеціалісту з питань організаційної роботи райдержадміністрації протягом доби після проведення засідання за встановленою формою.

У разі виникнення термінових питань у ході засідань виконавчих комітетів сільських та селищних рад інформація надається головному спеціалісту з питань організаційної роботи райдержадміністрації негайно після закінчення засідання.


149. Звіти про участь у засіданнях представників райдержадміністрації щомісяця опрацьовуються головним спеціалістом з питань організаційної роботи райдержадміністрації.


Порядок підготовки проектів доповідей 

та виступів голови райдержадміністрації 


 150. Під час підготовки заходів для голови райдержадміністрації в обов’язковому порядку готуються:

тези виступів (тези вступного та заключного слова з кожного питання окремо) – у разі підготовки нарад, засідань колегії, засідань консультативних і дорадчих органів райдержадміністрації, урочистих прийомів з нагоди святкових дат і професійних свят, робочих зустрічей, робочих поїздок тощо;

доповіді – у разі підготовки урочистих зборів, мітингів та інших урочистих заходів з нагоди державних свят, ювілейних дат тощо.


151. Тези виступів для голови райдержадміністрації готують структурні підрозділи, що здійснюють підготовку відповідних заходів.

Персональну відповідальність за якість і достовірність підготовлених матеріалів для виступу голови райдержадміністрації несуть заступники голови райдержадміністрації, що координують діяльність підрозділів – організаторів заходів.


152. Погоджені і завізовані відповідним заступником голови райдержадміністрації матеріали для виступу подаються не пізніше як за 3 дні до проведення заходу до сектору організаційної роботи  та з питань управління персоналом райдержадміністрації.

У разі організації та проведення позапланових (термінових) заходів терміни подання матеріалів головному спеціалісту з питань організаційної роботи райдержадміністрації визначаються та погоджуються керівником апарату райдержадміністрації.


153. Роботу щодо підготовки матеріалів для доповідей голови райдержадміністрації на урочистих заходах і вітань з нагоди державних свят координує головний спеціаліст відділу правового забезпечення, по роботі зі  зверненнями громадян,   інформаційної діяльності  та комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації.


154. Розподіл обов’язків щодо підготовки привітань з нагоди ювілеїв, державних, професійних свят, знаменних подій:


154.1. Збір та узагальнення інформації щодо ювілейних дат підприємств, установ, організацій району, ювілеїв сіл та селищ – головний спеціаліст з питань персоналу  райдержадміністрації .


154.2. Складання списків осіб, день народження яких припадає на наступний місяць, підготовка списків державних, професійних, релігійних свят та пам’ятних дат – головний спеціаліст з питань персоналу  райдержадміністрації .


154.3. Вітання головою райдержадміністрації осіб на наступний тиждень, керівників органів місцевого самоврядування,  депутатів, голів районних державних адміністрацій інших районів області, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, керівництва облдержадмівністрації  з нагоди ювілеїв, державних та професійних свят:

складання списків та погодження форми вітання з головою райдержадміністрації  –  сектор  діловодства і контролю  райдержадміністрації;

підготовка текстів вітань – керівники структурних підрозділів, головний спеціаліст відділу правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації  райдержадміністрації;

оформлення  і відправка вітань –  сектор  діловодства і контролю райдержадміністрації.


154.4. Оформлення Подяки та Почесної Грамоти  голови райдержадміністрації, Вітального листа голови райдержадміністрації – головний спеціаліст з питань персоналу  райдержадміністрації .


154.5. Підготовка розпоряджень голови райдержадміністрації щодо відзначення заохочувальними відзнаками райдержадміністрації – керівники структурних підрозділів райдержадміністрації за напрямом діяльності.


154.6. Підготовка вітальних адрес особам, колективам підприємств, установ, організацій з нагоди ювілеїв, професійних свят:

текст – керівники структурних підрозділів райдержадміністрації;

виготовлення –  сектор діловодства і контролю райдержадміністрації.


154.7. Придбання атрибутів для  вітання: бланків Почесних грамот, Подяк, ювілейних папок, листівок, сувенірів – відділ фінансово-господарського забезпечення  райдержадміністрації.


Висвітлення діяльності  райдержадміністрації

в мережі Інтернет


            155. Веб-сайт райдержадміністрації є офіційним носієм інформації, який утворюється для висвітлення діяльності райдержадміністрації, її органів, інформаційної взаємодії з державними та недержавними організаціями, громадськістю, організаціями країн світового співтовариства.


         156. Структура, дизайн веб-сайта та регламент його функціонування затверджується головою райдержадміністрації.

          Обмеження доступу до веб-сайта або його відключення може бути здійснене за розпорядженням голови райдержадміністрації.


            157. Інформація для розміщення на веб-сайті райдержадміністрації формується безпосередньо у структурних підрозділах райдержадміністрації або її апарату згідно з вимогами до якості текстової інформації.


         158. Розміщення інформації на веб-сайті райдержадміністрації здійснюється за погодженням з  керівником апарату райдержадміністрації або уповноваженою ним особою.


159. На веб-сайті райдержадміністрації обов’язково розміщується така інформація:

основні завдання та нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації;

структура та керівництво райдержадміністрації;

місцезнаходження структурних підрозділів райдержадміністрації або її апарату, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів), основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;

порядок та графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації;

розпорядження голови райдержадміністрації;

інформація про поточні та заплановані заходи за участю керівництва райдержадміністрації, про діяльність райдержадміністрації, її структурних підрозділів або апарату,  органів місцевого самоврядування;

стан виконання програм і планів райдержадміністрації;

порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері (зразки документів, розрахункові рахунки для сплати необхідних платежів, розмір цих платежів тощо);

зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до райдержадміністрації;

виконання бюджету;

показники розрахунків за енергоносії;

відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги для окремих груп платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;

перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

тексти регіональних та цільових програм у відповідній сфері;

відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;

відомості про наявні в райдержадміністрації вакансії;

перелік установ і закладів соціальної сфери;

державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації.


            160. У разі розроблення проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, що стосуються життєвих інтересів усіх верств населення, обов’язкове розміщення цих проектів на веб-сайті райдержадміністрації.


161. Підрозділ, який подає інформацію на веб-сайт райдержадміністрації, несе повну відповідальність за її достовірність.


162. З метою недопущення граматичних і стилістичних помилок необхідно узгоджувати тексти документів (анотацій, повідомлень) з завідувачем сектору   діловодства і контролю райдержадміністрації.


163. Підрозділи передають інформацію (документи), підписані керівником підрозділу і затверджені керівником апарату райдержадміністрації або уповноваженою ним особою, (у тому числі в електронній формі) до відділу правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян,  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації для їх розміщення на веб-сайті.


164. У першу чергу, розміщується актуальна оперативна інформація, попередньо надана головному спеціалісту відділу правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян,  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації (інформація про основні події, що відбулися за участю керівництва райдержадміністрації).

Усі спірні питання виносяться на розгляд керівника апарату райдержадміністрації або уповноваженої ним особи.


165. На веб-сайті заборонено розміщувати інформацію, яка має відомості, що становлять державну таємницю України, а також конфіденційну інформацію.


Організаційне забезпечення заходів

за участю вищих посадових осіб держави


166. Програма робочих поїздок у район  вищих посадових осіб області (далі – робоча поїздка) формується першим заступником голови райдержадміністрації, що відповідає за підготовку та забезпечення робочої поїздки, за обґрунтованими пропозиціями заступника голови  або керівника апарату райдержадміністрації.


167. Проект програми робочої поїздки складається головним спеціалістом з питань організаційної роботи  райдержадміністрації та надається керівникові апарату для погодження з першим заступником голови райдержадміністрації, що відповідає за підготовку та забезпечення робочої поїздки.

        

168. Погоджені пропозиції щодо програми робочої поїздки направляються до Дніпропетровської облдержадміністрації.


169. Перший заступник та заступник голови райдержадміністрації відповідають за підготовку об’єктів, визначені проектом програми робочої поїздки та забезпечують через підпорядковані структурні підрозділи райдержадміністрації і підприємства та установи, діяльність яких координують (відповідно до розподілу функціональних повноважень), надання головному спеціалісту з питань  організаційної роботи райдержадміністрації, завізованих керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств і установ, першим заступником  та заступником голови райдержадміністрації матеріалів (довідки-характеристики на об’єкти з показниками соціально-економічного розвитку та на керівників об’єктів відвідування; порядок відвідування об’єктів; тези виступів у разі проведення урочистих заходів, нарад).


170. Після погодження відповідними службами в органах виконавчої влади вищого рівня програма робочої поїздки та порядок відвідування об’єктів надаються головним спеціалістом з питань організаційної роботи  райдержадміністрації керівнику апарату  райдержадміністрації.


171. Комплект матеріалів робочої поїздки головним спеціалістом з питань організаційної роботи  райдержадміністрації.


 172. Головний спеціаліст з питань організаційної роботи  райдержадміністрації готує пропозиції щодо закріплення посадових осіб райдержадміністрації за членами офіційної делегації та погоджує його із  керівником апарату райдержадміністрації.


173. Комплект матеріалів робочої поїздки, як правило, не пізніше, ніж за 3 дні до терміну поїздки передається головним спеціалістом з питань організаційної роботи  райдержадміністрації на погодження  керівнику апарату райдержадміністрації і заступнику голови райдержадміністрації, який відповідає за підготовку та забезпечення робочої поїздки.


174. Матеріали робочої поїздки актуалізуються в міру внесення змін до програми перебування вищих посадових осіб.

                                        

                                          Взаємовідносини райдержадміністрації

з іншими органами державної влади

та органами місцевого самоврядування


175. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється в установленому законодавством порядку.


176. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.


177. Проект акта подається на розгляд голові райдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами та розглядається в установленому цим Регламентом порядку.

Проект акта Кабінету Міністрів України (далі – проект акта) подається до облдержадміністрації  райдержадміністрацією відповідно до вимог, встановлених Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (зі змінами).


                               Організація використання робочого часу


178. Робота апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації починається о 8 годині, закінчується – о 17 годині (у п’ятницю закінчується – о 15.45), обідня перерва – з 12.00 до 12.45.

Час початку робочого дня райдержадміністрації може змінюватися головою райдержадміністрації.

У кожному самостійному підрозділі райдержадміністрації, її апараті ведеться щоденний табельний облік робочого часу працівників.

Про відсутність на робочому місці керівників структурних підрозділів райдержадміністрації або її апарату (відрядження, хвороба та з інших причин) необхідно обов’язково інформувати  головного спеціаліста  з питань персоналу  райдержадміністрації.


         179. Відрядження працівників здійснюється відповідно до планів роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, а також згідно з викликами облдержадміністрації. Після повернення з відрядження працівники в 3-денний термін звітують перед своїми безпосередніми керівниками про виконання завдання.


         180. Надання відпусток працівникам  органів виконавчої влади регламентується Кодексом законів про працю України, законами України „Про державну службу” та „Про відпустки”.


            181. Щорічно до 15 грудня головному спеціалісту  з питань персоналу  райдержадміністрації подаються пропозиції щодо надання щорічних відпусток керівництву райдержадміністрації, працівникам апарату та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації. Відповідні пропозиції надаються керівниками відділів апарату та  структурних підрозділів райдержадміністрації.


         182. Графік відпусток заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших працівників райдержадміністрації  затверджується розпорядженням голови  райдержадміністрації.         183. Щорічна основна та додаткові відпустки надаються працівнику райдержадміністрації з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

Відпустка надається на підставі заяви, яка подається не менше як за 10 днів до початку відпустки головному спеціалісту з питань персоналу  райдержадміністрації.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання установлюється за згодою між працівником і керівником. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина  щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону України „Про відпустки”.

Відповідно до статті 20 Закону України „Про державну службу” за рішенням керівника  державні службовці можуть бути відкликані  з щорічної основної або щорічної додаткової відпустки. Невикористана у поточному році відпустка або її частина надається державному службовцю у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

           

         184. Пропозиції щодо запланованої відпустки голови райдержадміністрації надаються до обласної державної адміністрації.

Відпустка голови райдержадміністрації надається відповідно до його особистого розпорядження за обов’язковим погодженням з головою облдержадміністрації.

         Відпустки заступникам голови, керівнику аппарату,  керівникам структурних підрозділів  та  аппарату, іншим працівникам  апарату  райдержадміністрації надаються згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації.

           

            185. Голова райдержадміністрації відбуває у відпустку за погодженням з головою облдержадміністрації. Копія розпорядження про такі відпустки та заяви направляються до Управління  роботи з персоналом облдержадміністрації.            186. Підготовку проекту розпорядження голови райдержадміністрації  про затвердження графіку відпусток, контроль за його дотриманням та підготовку відповідного проекту розпорядження  про надання відпусток здійснює головний  спеціаліст з питань  персоналу райдержадміністрації. Контроль за цією роботою покладається на керівника апарату райдержадміністрації.


Організація чергувань у вихідні та святкові дні

 

187. З метою організаційного забезпечення діяльності райдержадміністрації та виконання невідкладної і непередбаченої роботи у вихідні та святкові дні головою райдержадміністрації запроваджується чергування заступників голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, а керівником апарату – чергування працівників апарату райдержадміністрації.


188. Графіки чергувань заступників голови райдержадміністрації (за погодженням) та працівників  апарату складаються  провідним інспектором відділу правового забезпечення, по роботі зі зверненнями громадян, інформаційної діяльності, комунікаційз громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації і затверджуються головою райдержадміністрації.

Графіки чергувань працівників структурних підрозділів райдержадміністрації  затверджуються керівниками цих підрозділів.

По одному примірнику графіків чергувань надається відповідальному черговому райдержадміністрації у  приймальню та черговому на  вхід у приміщення.


         189. Чергові заступники голови райдержадміністрації термін роботи у вихідні дні погоджують з головою райдержадміністрації.


         190. Облік фактично відпрацьованого часу у святкові та вихідні дні ведеться у відповідних структурних підрозділах райдержадміністрації та її апарату.


           191.Робота у вихідні та святкові дні працівників райдержадміністрації компенсується згідно з чинним трудовим законодавством.Керівник апарату 

райдержадміністрації                                                          І.В.ДМИТРЕНКО