Порядок доступу до публічної інформації
опубліковано 31 жовтня 2019 року о 15:48


Про затвердження Порядку

складання та подання запитів

на публічну інформацію,

розпорядником якої є

Солонянська районна державна

адміністрація


Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про доступ до публічної інформації”, постановою Кабінету Міністрів України від  25 травня 2011 року №583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”, Указом Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та у зв’язку зі змінами в структурі райдержадміністрації:         

1. Затвердити:

1) Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Солонянська районна державна адміністрація  (додається).

2) Форми інформаційних запитів (додаються).

2. Відділу діловодства і контролю райдержадміністрації (Дубовик) не пізніше п’ятого дня після прийняття направити  розпорядження до Солонянського районного управління юстиції для реєстрації у встановленому законодавством порядку.

3. Розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування в друкованих засобах масової інформації.

4. Координацію  роботи  щодо  виконання  цього  розпорядження  покласти  на  сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації, контроль – на  керівника апарату райдержадміністрації Черкаську Т.М.


 

 

ПОРЯДОК

складання та подання запитів на публічну інформацію,

розпорядником якої є Солонянська районна державна адміністрація


І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Солонянська районна державна адміністрація (далі – райдержадміністрація).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України „Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон).

3. Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

 1) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;

2) розпорядник інформації –  райдержадміністрація;

3) відповідальна особа з питань запитів на інформацію райдержадміністрації –  головний спеціаліст сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації.

                                                                  ІІ. Складання та подання запитів

на отримання публічної інформації

1. Запити на інформацію подаються до райдержадміністрації в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, в робочий час, згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації:

1) на поштову адресу: 52400, смт Солоне, вул. Кірова, 3 (на конверті вказувати „Публічна інформація”);

2) на електронну адресу: info@solrda.dp.ua;

3) телефоном (факсом): (05669) 2-10-86;

4) особисто до райдержадміністрації  за адресою: 52400, смт Солоне,       вул. Кірова, 3,  2-й поверх. 

2. Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, так і шляхом заповнення затвердженої райдержадміністрацією  форми.

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його  оформляє відповідальна особа з питань запитів на інформацію райдержадміністрації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала. 

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну форму її отримання.


3. Робота із запитами щодо надання витягів з документів, копіювання, друкування інформації проводиться в будівлі райдержадміністрації, на другому поверсі, у секторі інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації.


4. Райдержадміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, райдержадміністрація  може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

                                                     ІІІ. Порядок надання інформації за запитом

1. Усі запити на публічну інформацію, які надходять до райдержадміністрації, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються відповідальною особою.

2. Відповідальна особа, після реєстрації та обробки запиту, залежно від його змісту, в той самий день подає його керівнику апарату райдержадміністрації, який  визначає структурний  підрозділ, до компетенції якого відноситься запитувана інформація.

3. Відповідь на запит надається за підписом  голови райдержадміністрації, яка візується начальником структурного підрозділу, до компетенції якого відноситься запитувана інформація та особою, відповідальною за доступ до публічної інформації. Після цього запит  реєструється у відділі діловодства і контролю  райдержадміністрації і відправляється заявникові.

4. Райдержадміністрацією не може бути надана інформація, що законодавством України  визначена як інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова тощо).

5. У задоволені запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;        

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6  Закону;

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21   Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених
частиною п’ятою статті 19  Закону.

6. Заявник повідомляється про відмову у задоволенні запиту на інформацію у письмовій формі.

7. У разі, якщо райдержадміністрація не володіє запитуваною інформацією, але їй за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, вона направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

8. Інформація на запит надається безкоштовно.

9. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

10. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається райдержадміністрацією в межах граничних норм, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740. Якщо розпорядник інформації не встановив розмір плати за копіювання або друк документів, інформація надається безкоштовно.

11. При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.